Contact

036 2340154

Contact

info@modernmediums.nl

Disclaimer

Disclaimer Modern Mediums

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Modern Mediums adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Modern Mediums. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de organisatie, activiteiten, producten en diensten van Modern Mediums. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een medewerker van Modern Mediums.

 

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Modern Mediums is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Modern Mediums mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Modern Mediums is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Functioneren van deze website

Modern Mediums stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Modern Mediums niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Modern Mediums aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Modern Mediums garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Modern Mediums streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Modern Mediums kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Modern Mediums hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Modern Mediums zal vervolgens haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, meldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Modern Mediums en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modern Mediums niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Modern Mediums. Modern Mediums zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Modern Mediums slecht verdraagt met de naam en reputatie van Modern Mediums, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

 

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Modern Mediums kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Modern Mediums. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Modern Mediums. Modern Mediums geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.